Smooth Vinyl

Black - #11
Gray - #16
Off-White - #15
Tan - #13